ขนาดอักษร

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯ ในราคาที่สูงเกินจริง (กรณีนายวัฒนา เมืองสุข)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4812/2553 ที่ให้นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.กระทรวงพาณิชย์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯในราคาที่สูงเกินจริง โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การออกคำสั่งพิพาทดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายวัฒนาฯ ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รายละเอียดโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1010/2561 ฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 21 พ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ