ขนาดอักษร

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯ ในราคาที่สูงเกินจริง (กรณีนายวัฒนา เมืองสุข)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4812/2553 ที่ให้นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.กระทรวงพาณิชย์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯในราคาที่สูงเกินจริง โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การออกคำสั่งพิพาทดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายวัฒนาฯ ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รายละเอียดโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1010/2561 ฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 21 พ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา จัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
26 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองระยอง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย การดำเนินการ...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายว...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะสภาทนายความจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจาร...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ