ขนาดอักษร

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯ ในราคาที่สูงเกินจริง (กรณีนายวัฒนา เมืองสุข)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4812/2553 ที่ให้นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.กระทรวงพาณิชย์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงฯในราคาที่สูงเกินจริง โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การออกคำสั่งพิพาทดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายวัฒนาฯ ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รายละเอียดโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1010/2561 ฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 21 พ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับ นางอลิกิ ปาสิปูลาริดู สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ...
9 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต...
7 ธ.ค. 2561อ่านต่อ