ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561

              วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ บ.125/2559 ระหว่าง นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ กับพวกรวม 113 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (ขอให้เพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือน)

            (นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ (ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย) ที่ 1 กับพวกรวม 113 คน ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอย่างอื่นของข้าราชการพลเรือน เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการ
พลเรือน โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 18 ธ.ค. 2558 ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องไต่สวน  4 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 14 กันยายน 2561

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้พิพากษาของศาลฎีกาของญี่ปุ่น และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสเดินทาง...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ