ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561

              วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ บ.125/2559 ระหว่าง นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ กับพวกรวม 113 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (ขอให้เพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือน)

            (นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ (ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย) ที่ 1 กับพวกรวม 113 คน ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอย่างอื่นของข้าราชการพลเรือน เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการ
พลเรือน โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 18 ธ.ค. 2558 ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องไต่สวน  4 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 14 กันยายน 2561

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบถึงกระบวนการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ เช่นเดียวกั...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ