ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ดังนี้

- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ส.68/2559 ระหว่าง นางเฉียบ เนตรฉาย ที่ 1 กับพวกรวม 43 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกเทศมนตรี เมืองลัดหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ)

            (นางเฉียบ เนตรฉาย กับพวกรวม 43 คน ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการอนุญาตให้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังสินค้า เนื่องจากการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุการระเบิดหรือเกิดการรั่วไหลในการระหว่างการขนถ่ายแก๊สพีจี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิการ ต่อชุมชนในท้องถิ่น)

ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันทีประกาศข่าว: 3 ส.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิม...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะทำงานการ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ