ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 5 ฉบับที่กำหนดให้ผู้ค้าฯ ไปลงนามทำสัญญาเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรและชำระเงินค่าต่างๆ ตามประกาศทั้ง 5 ฉบับในอัตราที่สูงเกินจริง เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของ รฟท. เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นการกำหนดอัตราค่าเช่านั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นการทำเพื่อต้องการหารายได้สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการประกอบกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นดุลพินิจของ รฟท.ในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ... อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560...
5 ก.ย. 2561อ่านต่อ