ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 พนักงานธุรการ 31 2 ปี 26 มิ.ย. 2563 31
2 เลขานุการประจำองค์คณะ 163 2 ปี 20 ก.ย. 2563 9
3 พนักงานเดินหมาย 12 2 ปี 30 เม.ย. 2563 4
4 พนักงานขับรถยนต์ 23 2 ปี 22 พ.ย. 2563

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
5 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบัญชี) 2 1 ปี 14 มี.ค. 2562 2
6 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านจัดซื้อจัดจ้าง) 4 1 ปี 14 มี.ค. 2562 3
7 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านประชาสัมพันธ์) 3 1 ปี 14 มี.ค. 2562 3
8 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 1 ปี 14 มี.ค. 2562 4
9 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 5 1 ปี 14 มี.ค. 2562 5
10 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านนิติการและวินัย) 3 1 ปี 14 มี.ค. 2562 3
11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 1 ปี 2 เม.ย. 2562 4