ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 53 2 ปี 1 เม.ย. 2564 46
2 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) 7 2 ปี 29 ก.ย. 2564 3

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 พนักงานธุรการ 36 2 ปี 10 มิ.ย. 2565 36
4 เลขานุการประจำองค์คณะ 163 2 ปี 20 ก.ย. 2563 51
5 พนักงานเดินหมาย 12 2 ปี 30 เม.ย. 2563 10
6 พนักงานขับรถยนต์ 23 2 ปี 22 พ.ย. 2563 7
7 นายช่างคอมพิวเตอร์ 6 2 ปี 18 ธ.ค. 2564 6
8 นายช่างศิลป์ 4 2 ปี 18 ส.ค. 2564 2

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
9 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 3 1 ปี 25 มิ.ย. 2564
10 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 9 1 ปี 25 มิ.ย. 2564
11 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านการเงินและบัญชี) 6 1 ปี 25 มิ.ย. 2564
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564
13 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฎหมาย) 34 1 ปี 25 มิ.ย. 2564