ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 127 2 ปี 1 ก.ค. 2561 99
2 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฎหมาย) 14 2 ปี 5 พ.ค. 2563 14

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบัญชี) 2 1 ปี 14 มี.ค. 2562 2
4 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านจัดซื้อจัดจ้าง) 4 1 ปี 14 มี.ค. 2562 2
5 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านประชาสัมพันธ์) 3 1 ปี 14 มี.ค. 2562 2
6 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 1 ปี 14 มี.ค. 2562 1
7 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 5 1 ปี 14 มี.ค. 2562 3
8 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านนิติการและวินัย) 3 1 ปี 14 มี.ค. 2562 2