ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


หมวด 00 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา
หมวด 00 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

<
เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
0001 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 116 94 ก 10 ตุลาคม 2542
0002 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 29 ก 31 มีนาคม 2545
0003