ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 28 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
หมวด 28 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2801 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษของข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง 136 114 ก 31 ตุลาคม 2562
2802 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 137 17 ก 29 กุมภาพันธ์ 2563
2803 แก้คำผิด ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 137 ตอนที่ 17 ก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 5] 137 31 ก 24 เมษายน 2563
2804 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 137 39 ก 29 พฤษภาคม 2563
2805 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 137 61 ก 31 กรกฎาคม 2563
2806 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) 137 69 ก 31 สิงหาคม 2563