ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 27 ประกาศที่เกี่ยวกับศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
หมวด 27 ประกาศที่เกี่ยวกับศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ