ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


หมวด 22 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
หมวด 22 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2201 ระเบียบ ก.บ.ศป ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2561 135 22 ก 4 เมษายน 2561
2202 ข้อบังคับ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.บ.ศป. พ.ศ. 2561 135 44 ก 27 มิถุนายน 2561