ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายอติโชค ผลดี
รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง


รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

นางสมฤดี ธัญญสิริ


นายบรรยาย นาคยศ


นางอัมพวัน ยุวกาญจน์ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก


นายยุทธนา ศรีตระกูล


นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์


นายไพฑูรย์ คล้ายยวงทอง

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นายเสิน ครองระวะ นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล นายสุขุม ทองสิริ
รักษาการในตำแหน่ง    
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นางเสาวลักษณ์ อังควานิช นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา นายก้องภพ สุขกิจบำรง
     
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร นางอภิญญา นิติอาภรณ์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายไพโรจน์ ศาสนกุล นายสัญญา ศิวิโรจน์
     
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
นางกฤชญา ทิพย์ธรรมธารา นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
     
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นายจักรินทร์ นุชถนอม

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ นายศรณรงค์ นิลสาริกา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางดอกแก้ว กลางกัลยา นายรัชภูมิ นาคกล่อม นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายวิทยา นพมาศ นางมณีวรรณ กองบุญมา นายเชิดชัย ธรรมสาร
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล
     
  สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
 
  นายสมสิน เชิญทอง