ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายอติโชค ผลดี
รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง


รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

นางสมฤดี ธัญญสิริ


นายบรรยาย นาคยศ


นางอัมพวัน ยุวกาญจน์ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

นางปิยดา จิตต์จำนงค์


น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก


นายยุทธนา ศรีตระกูล


นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์
     
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายไพฑูรย์ คล้ายยวงทอง นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา นายก้องภพ สุขกิจบำรง
     
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร นางอภิญญา นิติอาภรณ์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายไพโรจน์ ศาสนกุล นายบุญชัย ตั้งจิตดำรงรัตน์
     
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
นางกฤชญา ทิพย์ธรรมธารา นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
     
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นายจักรินทร์ นุชถนอม

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายสัญญา ศิวิโรจน์ นายศรณรงค์ นิลสาริกา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางดอกแก้ว กลางกัลยา นายประจญ กลมกลึง นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล นางมณีวรรณ กองบุญมา นายสุขุม ทองสิริ
รักษาการในตำแหน่ง    
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
 
นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย