ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายอติโชค ผลดีรองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

นางสมฤดี ธัญญสิริ


นางสาวธรรมรังสี วรรณโก


นายยุทธนา ศรีตระกูล


นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์


นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน


นางสาวปรานี สุขศรี


นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางสาวอัจฉิมา ถาวร นายศรณรงค์ นิลสาริกา นายสุขุม ทองสิริ
     
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นางสาวบุญศรี กุศเลิศจริยา นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นายทศพล ทองเทือก นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นายตนัย ไชยราช ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร นางอภิญญา นิติอาภรณ์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายวรชาติ สวัสดิมงคล นายเจตน์ สถาวรศิลพร
     
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
นายคมชลัฐ สละอุไร นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
     
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวศรีไพร รุ่งสว่าง

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายอนุวงศ์ ซาบุตร นายสุวิช จารุการ
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางดอกแก้ว กลางกัลยา นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล นายวศิน สาขากูล
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นางมณีวรรณ กองบุญมา นายธนะ ชามะรัตน์
     
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นางพิไลรัตน์ เทียนทัด ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด  
รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง