ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายสุรพันธ์ บุรานนท์
รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง


รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

นายอติโชค ผลดี


นางสมฤดี ธัญญสิริ


นายบรรยาย นาคยศที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

นางอัมพวัน ยุวกาญจน์


นางปิยดา จิตต์จำนงค์


น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก


นายยุทธนา ศรีตระกูล


นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ นายชัชวาลย์ ชาญชัย นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์
     
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายไพฑูรย์ คล้ายยวงทอง นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา นายก้องภพ สุขกิจบำรง
     
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน นายอำนวย อุบลรัตน์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายไพโรจน์ ศาสนกุล นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
นางกฤชญา ทิพย์ธรรมธารา นางอภิญญา นิติอาภรณ์ นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
     
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นายจักรินทร์ นุชถนอม

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายร่วมบุญ โพธิ์ทอง นายสัญญา ศิวิโรจน์ นายศรณรงค์ นิลสาริกา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางมณีวรรณ กองบุญมา นายชีพ จุฬาคำ นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายบุญชัย ตั้งจิตดำรงรัตน์ นางดอกแก้ว กลางกัลยา นางเสาวลักษณ์ อังคะวานิช
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
 
นายวุฒินันท์ ยุวกาญจน์ นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย