ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ITA สำนักงานศาลปกครอง
ITA สำนักงานศาลปกครอง

 • ผลคะแนนประเมิน ITA

  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
 • การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  EB4(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
  EB4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  EB4(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ปี 2562
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ