ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ITA สำนักงานศาลปกครอง
ITA สำนักงานศาลปกครอง

 • ผลคะแนนประเมิน ITA

  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ปี 2561
  ปี 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ปี 2561
  ปี 2560
 • การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

  EB4(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
  EB4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  EB4(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)