ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ระเบียบ
ระเบียบ


 • ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปครองสุงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปครองสุงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
  ระบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครองการคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2544
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

  รายการข้อมูลระเบียบ กขป.
 • ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

  รายการข้อมูลระเบียบ ก.ศป.