ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : แรงงานและสวัสดิการสังคม

1. คำสั่งที่ 325/2559 คำร้องที่ 321/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพลภัทร นาคปรารภ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 779/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1126/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวีรชิต เสนศรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1128/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 349/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท จัดหางานไบรท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 243/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1491/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสถิต สายทองอินทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 23/2558 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 63/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี กับพวกรวม 26 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะรัฐมนตรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 10 ก.ค.2555 เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2555 กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 28 มี.ค.2554 เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ)
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 668/2558 คำร้องที่ 392/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดอ่างทอง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 241/2558 คำร้องที่ 205/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท จัดหางานวีเนท จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 821/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 399/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายโจ (ไม่มีนามสกุล) กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานประกันสังคม กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 395/2558 คำร้องที่ 169/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 848/2557 คดีหมายเลขดำที่ อ. 575/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด