ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : อื่นๆ

1. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 25/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 1/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นางประคอง วิทยาศัย ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ 311/2559 คำร้องที่ 811/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบัณฑิต พุ่มทิพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 3/2559 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 37/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางชนิตร์นันท์ ทรัพย์เจริญ หรือ สำเนียง เปรมประเสริฐ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 116 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 252/2559 คำร้องที่ 282/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเดช ริ้วผ่องศรี หรือณรงค์ หรือเอี่ยมโพธิ์ กับพวกรวม 79 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การรถไฟแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1613/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1408/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายโยธิน พันธ์ทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 316/2559 คำร้องที่ 142/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวิรัตน์ แซ่ฉึ่น
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1055/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 771/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก รวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1010/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 595/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 627/2559 คำร้องที่ 361/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสมพร ช่อมาลี
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายสมชาย ตันศิริสิทธิกุล กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ (บางส่วน) )
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 102/2559 คำร้องที่ 759/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจวิชัย เกษคำ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด