ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

1. คำสั่งที่ 404/2559 คำร้องที่ 163/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กองทัพบก
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายมานพ หรือ จ่าเอกมานพ ผลทวี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1064/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 742/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพรรษวุฒิ หาญกลับ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 เดิม)
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2075/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1160/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบเอก สุวัตร พูพิมาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คบ. 42/2559 คำร้องที่ คบ. 163/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรเดช ฉันทะ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี)
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1273/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 348/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอรรณพ หอมตระกูล
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิด
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 874/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 903/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจักรภัทร ชาไธสง
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 667/2559 คำร้องที่ 266/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สิบตรี ทศพร ตาคม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1989/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 3/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวชญาดา ลิ้มตะลนานนท์ หรือ นางสาวสุกัญญาณีย์ ลิ้มตนานนนท์ หรือ สุกัญญาณีย์ ลิ้มตนานนท์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 160/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 59/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวลัดดา ประกอบ กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดิม) กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 495/2559 คำร้องที่ 70/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กองทัพบก
ผู้ถูกฟ้องคดี : พันจ่าอากาศเอก ประวิทย์ สิงห์ศร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด