ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1996/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1315/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 732/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 372/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สิบเอก นราวัตร กาญจนพันธ์ กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1391/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1167/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1272/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 347/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอรรณพ หอมตระกูล
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิด
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 445/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 52/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายชัยยงค์ ชวนรัมย์ กับพวกรวม 30 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1466/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1530/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสืบสกุล หงษ์ทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 170/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 956/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันจ่าเอก องอาจ เจริญสุข กับพวกรวม 40 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงกลาโหม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1080/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 527/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวช่อแก้ว หรือณภัค หรือกิ่งแก้ว กุดโอภาส
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 404/2559 คำร้องที่ 163/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กองทัพบก
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายมานพ หรือ จ่าเอกมานพ ผลทวี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2075/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1160/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบเอก สุวัตร พูพิมาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด