ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : วินัย

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 57/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 806/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายผ่านโผน จ่าสิบตำรวจ จิระโรจน์ โรจนสกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 301/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 76/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยตรี สำเนาว์ ศรีสาคร กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมที่ดิน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 133/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 652/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบตำรวจสมจิตร แร่มี
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจภูธรภาค 1 กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 9/2559 คดีหมายเลขดำที่ อบ. 10/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : สิบตำรวจโท สรพงษ์ อินจันทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 993/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1501/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางณัฐกฤตา คงมี
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 526/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 143/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สิบตำรวจตรี ดีกร ศรีนะพรม
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 383/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1500/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจตรี ธนิศร ศรีด้วงปภากุล หรือ ขจร หรือศรีด้วง หรือสีด้วง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 426/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1521/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท เสริมพร พรหมศรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานก.ตร. กับพวกรวม 7 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1414/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 400/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบตำรวจ อำนาจ ขุนพิลึก
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 58/2559 คำร้องที่ 748/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประกอบ วิโรจนกูฏ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด