ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : วินัย

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 24/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1498/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธัชพงศ์ หรือ อำนวยศักดิ์ พึ่งสุข
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 104/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 83/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจ วิเชียร รัตนโชติ
ผู้ถูกฟ้องคดี : รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 (ผู้บังคับการกองวิทยาการ 4 เดิม) กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1034/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1332/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจ มาโนช หลีเกษม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 23/2559 คดีหมายเลขดำที่ อบ. 48/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายไพฑูรย์ พรมแพน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ คบ. 68/2559 คำร้องที่ คบ. 198/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายอนันต์ ขาวจัตุรัส กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คำสั่ง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 366/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 540/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวพัทธีรา สรรพคุณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1252/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 172/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบตำรวจรุ่งโรจน์ ชัยพรหม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1266/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 972/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพรหมลิขิต ศรีแก้วทัตพงศ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายสนิท แนบกลาง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 182/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 459/2550
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสุริยา แกะมา
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 141/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 870/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมพงษ์ เกลี้ยงสะอาด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด