ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : ล้มละลาย

1. คำสั่งที่ 7/2557 คำร้องที่ 21/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเอกชัย แซ่ลิ้ม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบังคับคดี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ 565/2555 คำร้องที่ 489/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิชิต ก้อนทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมบังคับคดี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 566/2547 คำร้องที่ 145/2547
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 6/2547 คดีหมายเลขดำที่ อ. 72/2545
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายธนกร สิทธิเดช
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : กระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 499/2546 คำร้องที่ 27/2546
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมบังคับคดี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 117/2544 คำร้องที่ 192/2544
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) กับ พวกรวม 2 คน โดยนายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทะเบียนการค้า กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด