ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : ละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 667/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 84/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสวาส กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 63/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1176/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางลำพูน มามี
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 194/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 40/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครสงขลา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1431/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1097/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประพิศ นามกร กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 922/2559 คำร้องที่ 629/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวซาลีฮ๊ะ มะฉุ กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการปกครอง กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการมช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 489/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1556/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงหลีสรรพสินค้าและก่อสร้าง
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลชัยวารี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 129/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1028/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจ เสมียน มาแนม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมที่ดิน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 770/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 821/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 520/2559 คำร้องที่ 94/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมจินต์ ชูช่วย กับพวกรวม 13 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมป่าไม้
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 596/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 132/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวรรณี รัตนประยูร กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลเมืองท่าข้าม กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด