ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : บำเหน็จบำนาญ

1. คำสั่งที่ 63/2559 คำร้องที่ 552/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กองทัพบก
ผู้ถูกฟ้องคดี : สิบเอก อนันต์ อรุณศักดิ์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ 452/2559 คำร้องที่ 655/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประเวทย์ กูดทา
ผู้ถูกฟ้องคดี : มณฑลทหารบกที่ 24 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 408/2559 คำร้องที่ 817/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กองทัพบก
ผู้ถูกฟ้องคดี : จ่าเอก บุญเพ็ง ฮังกาสี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 54/2559 คำร้องที่ 373/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสุวภี ไวยเวทา
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 346/2559 คำร้องที่ 316/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : กรมที่ดิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายจำลอง พิชัย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1336/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 183/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พลตำรวจตรีสมบัติ ศุภชีวะ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำการละเมิด (คำสั่งห้ามมิให้จ่ายเงินบำนาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย)
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 987/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 946/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเสริมเกียรติ จันทรศัพท์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กับพวก รวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 375/2559 คำร้องที่ 713/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร
ผู้ถูกฟ้องคดี : มณทฑทหารบกที่ 24 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 377/2559 คำร้องที่ 725/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวัฒนา ยิ้มสุข
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการทหารบก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1158/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1095/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมพงษ์ เกลี้ยงสะอาด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรและการกระทำละเมิด
อ่านรายละเอียด