ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

1. คำสั่งที่ 409/2556 คำร้องที่ 955/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิชิต ก้อนทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องบางประเด็นไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ 287/2553 คำร้องที่ 719/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอภิชัย ศรีรู้ญา
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 167/2553 คำร้องที่ 716/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอภิชาติ โภคาพานิชวงษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 234/2549 คำร้องที่ 384/2547
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ซีซีวายเอส จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 630/2547 คำร้องที่ 159/2547
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิชิต ก้อนทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 45/2547 คำร้องที่ 311/2546
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิชิต ก้อนทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 684/2546 คำร้องที่ 376/2546
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิชิต ก้อนทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
อ่านรายละเอียด