ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คำสั่งที่ คส. 6/2559 คำร้องที่ คส. 42/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายประเสริฐ เหลาทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ คส. 22/2559 คำร้องที่ คส. 13/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายบัวสอน แสนเสาร์ กับพวกรวม 155 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมควบคุมมลพิษ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 36/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 33/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายโอรส จัตตานนท์กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คส. 7/2559 คำร้องที่ คส. 1/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท นำสมัยนครพนม (1998) จำกัด กับพวกรวม 7 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (บางข้อหา) )
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 1/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 11/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นางเนตรสวาท ขาวดีเดช
ผู้ถูกฟ้องคดี : อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ คส. 21/2559 คำร้องที่ คส. 12/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายทองดำ เกาะแก้ว กับพวกรวม 157 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมควบคุมมลพิษ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ คส. 14/2559 คำร้องที่ คส. 31/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายสะพรั่ง ขุริมนต์ กับพวกรวม 63 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 31/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 19/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายสมบูรณ์ บูรณสุจริต
ผู้ถูกฟ้องคดี : อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 2/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 113/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายอมรพงศ์ พงศ์บวรวิชญ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับพวกรวม 3คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อส. 39/2559 คดีหมายเลขดำที่ อส. 15/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายชาญวุฒิ ธนพัฒน์ไพบูลย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด