ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : งานทะเบียน

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1860/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 210/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท เทพพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 593/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 59/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสุภาวิดา คงสุข
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอทุ่งเขาหลวง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 760/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 561/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจิรพงศ์ ภู่วิจิตร หรือจี้เผ่ง แซ่ผู่
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนท้องถิ่นเขตลาดพร้าว กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2163/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1045/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ยวนสาวการเกษตร จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกระบี่ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1152/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 129/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางธิยารัศมิ์ ธีรโอฬารชินโชติ กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายพงศ์พัฒน์ รักเดช กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 293/2559 คำร้องที่ 291/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายคำหลง แสงทิพย์ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอแม่จัน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 932/2559 คำร้องที่ 390/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางลัดดาวัลย์ สิงห์ไตรภพ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการปกครอง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 577/2559 คำร้องที่ 271/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายราชิต ทิพย์ปัญญา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 37/2559 คำร้องที่ 571/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายศศิภณ อมาตยกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอบางกรวย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1381/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1701/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ดอลฟิน ซีเวย์ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการาที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด