ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : ข้อมูลข่าวสารของราชการ

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 202/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 639/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรชัย กอวรกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 330/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1229/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรชัย กอวรกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2150/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1366/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด หรือ บริษัท สยาม เอ็นเนอร์จี จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเกษตร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 69/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 484/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 413/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 480/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรชัย กอวรกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1645/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 621/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสิดปาราย อาฮูวารี
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 255/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 528/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรชัย กอวรกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 378/2559 คำร้องที่ 268/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ตรวจการแผ่นดิน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 516/2559 คำร้องที่ 646/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายการุญ เลี่ยวศรีสุข
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1355/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 880/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุรพล มาลาวาลย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด