ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 308/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 325/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอิทธินพ ธาราธนกุล ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสุณี ธาราธนกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 644/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1614/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายทรัพย์ ทิมถาวร
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงคมนาคม กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 738/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 791/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 739/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 955/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ร้อยเอก พงศธร หรือ ภัคธนัช จันทรา
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1087/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1064/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสำรวย ธนาพันธ์ประเสริฐ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวงชนบท กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1882/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 128/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นิติบุคคลอาคารชุด สุขใจ การ์เดน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 138/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 724/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมาน ส่องกระโทก กับพวกรวม 45 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 53/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 661/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท สามสกุลเจริญ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 765/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1105/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวเมตตา จารุวรรณ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงคมนาคม กับพวกรวม 4 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 931/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 145/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวรินทรา แพ่งสภา
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวงชนบท กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด