ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 164/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1293/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวปริยากร หรือ สุภัสรา หรือพัชราภรณ์ ชัชวรัตน์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวงชนบท
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 655/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 996/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายดำรง ศิโรดม กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1297/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 799/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวทานียา กาศเกษม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงคมนาคม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1129/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 358/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางมจุลี สินธุฉัตร กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมทางหลวง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 157/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1029/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางอารีย์ เนตรรุ่ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 483/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 938/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเสนอ เงินทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวงชนบท
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 523/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 984/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสมพร พัฒนพานิชชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 263/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 582/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวิศิษฐ์ ศรีภูริจรรยา กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 107/2559 คำร้องที่ 355/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางหน่อย วงศสงคราม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 577/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 195/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายนพ เอี่ยมอ่อน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด