ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การเลือกตั้ง

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 414/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 581/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางทิพวรรณ เนตรแก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย กับพวกรวม 6 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 615/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 219/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจรูญ จันทร์ภักดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : ดคีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 384/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1532/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายศักดิ์ชัย กลิ่นดอกแก้ว หรือ นายร่องแกล้า กนกเมธางกูร
ผู้ถูกฟ้องคดี : ปลัดอำเภอชัยบาดาล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 939/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 582/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุกรี เจะแว
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอกะพ้อ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 319/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 271/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายมะสาเปอิง แวมะแซ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 39/2558 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 26/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายชาญภัค หรือธนรัฐ หรือชาญ ชายกลาง
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 38/2558 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 25/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สิบตำรวจโท สมรัก สุขมากผล
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับพวกรวม 3คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1129/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 767/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุทัศน์ ศรีล้อม กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 969/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 612/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุขสันต์ สามพายวรกิจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี กับพวกรวม 3 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 18/2558 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 49/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพรรณนพ วงศ์กมลาไสย กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550)
อ่านรายละเอียด