ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การสาธารณูปโภค

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 670/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 793/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางเปรมจิต เกิดหลำ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลไม้งาม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 992/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1347/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมจิตร มั่งทัด โดยนายดนัย มั่งทัด ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 442/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 85/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมเกียรติ บูรณชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : การประปาส่วนภูมิภาค
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1506/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 404/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบุญยง ศรีทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลบ้านเพ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับกาารกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 422/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1352/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประเทือง ด้วงบ้านยาง
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1574/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 728/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุทธิชัย ตันบุญยศิริเดช
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 85/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1353/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางประเสริฐ คงรอด
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 343/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1402/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายกรศิริ มั่นปาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 208/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1590/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายครรชิต ลิขิตสัจจากุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 408/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 800/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด