ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การสาธารณสุขและอนามัย

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1014/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 799/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอนุมัติ จิรวิทยาคุณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลบ้านแหวน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2192/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 233/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางเฉลิมศรี หะวานนท์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 391/2559 คำร้องที่ 234/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คพร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คส. 5/2559 คำร้องที่ คส. 43/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ผู้ฟ้องคดี : นายทรงฤทธิ์ ทรัพย์สิริรัตน์ กับพวกรวม 11 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กับพวกรวม ๓ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 178/2559 คำร้องที่ 659/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายมานะ รุ้งศรีรัตน์
ผู้ถูกฟ้องคดี : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1418/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 631/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 683/2558 คำร้องที่ 468/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับพวกรวม ๓ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 415/2558 คำร้องที่ 19/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวรรณา ตันแต่งผล กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครระยอง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 280/2558 คำร้องที่ 330/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพัฒนพงษ์ เจียมเผ่า
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการแพทย์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 580/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 355/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเทพ เวชวิสิฐ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด