ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

1. คำสั่งที่ 158/2559 คำร้องที่ 652/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวปาจรีย์ สมบัติ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 430/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1853/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 98/2559 คำร้องที่ 339/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายกีรติ วงศ์ชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คบ. 14/2559 คำร้องที่ คบ. 12/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภามหาวิทยาลัยนครพนม กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครอง)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 128/2559 คำร้องที่ 484/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวจารุณี รูปประดิษฐ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาเถรสมาคม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1984/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 9/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเรวัต แสงสุริยงค์ กับพวกรวม 6 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภามหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 861/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1002/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสิรภพ ทยานันทน์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 102/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 90/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายคเณต คูรณารักษ์ กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 889/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1297/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายกิตติคุณ ขุนพรหม
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 145/2559 คำร้องที่ 744/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายปรีดา แต้อารักษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด