ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

1. คำสั่งที่ 109/2559 คำร้องที่ 323/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวมณีนาถ เรืองสกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนาคารแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิด (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (บางข้อหา และผู้ถูกฟ้องคดีบางราย) )
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 370/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 843/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศิริพร ตั้งมิตรประชา
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 111/2559 คำร้องที่ 637/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายชูศักดิ์ สกุลเฮง หรือรวีไพจิตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 167/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 437/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : สภาทนายความ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงบประมาณ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิด
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1298/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 377/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 333/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 143/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ กับพวกรวม 17 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่ง
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 155/2557 คดีหมายเลขดำที่ อ. 360/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสำรอง โหม่งพุฒ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 820/2556 คดีหมายเลขดำที่ อ. 693/2549
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเกริกชัย ซอโสตถิกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับพวกรวม 9 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 317/2552 คดีหมายเลขดำที่ อ. 631/2549
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิสิฐศักติ์ กุลวานิช
ผู้ถูกฟ้องคดี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 321/2552 คดีหมายเลขดำที่ อ. 733/2549
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสำราญ จันทร์แป้น
ผู้ถูกฟ้องคดี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (อุทธรณ์คำพิพากษา)
อ่านรายละเอียด