ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรและสหกรณ์

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 149/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 135/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท กรีน แพลนเนท 108 คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำลำเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1109/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 392/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางอมรา ณ เชียงใหม่ กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับพวก รวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 13/2559 คำร้องที่ 526/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบุญมาก ช้างโสภา
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2049/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 317/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอดุลย์ หาญสงคราม
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 337/2559 คำร้องที่ 612/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ศรีสะเกษเกษตรพัฒนา จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการค้าต่างประเทศ ที่1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่)
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 19/2559 คำร้องที่ 32/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์กมอเตอร์ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอโพนพิสัย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 83/2559 คำร้องที่ 548/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบุญมาก ช้างโสภา
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2107/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 229/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท สยามโซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 472/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 143/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพอพล เสมานิตย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 30/2559 คำร้องที่ 367/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางมณฑา พานิชวงศ์ กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงการคลัง กับพวกรวม 12 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด