ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การพัสดุ

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 537/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1351/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท สุวลี จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวงชนบท กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1204/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 721/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังการโยธา
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลท่าข้าม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1133/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 632/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ที.ซี.ซี. คอนกรีต แอนด์ บิลท์ จำกัด กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 532/2559 คำร้องที่ 149/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 154/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1065/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยค้าไม้สระบุรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 805/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 643/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยีดีเวอร์ลอปเม้นท์
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1603/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1031/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสันธยา โพธิ์เกตุ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมศุลกากร กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 554/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 967/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งดี กรุ๊ป แอนด์เซอร์วิส
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการประกวดราคา กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1054/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 516/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ชินทรัพย์วัฒนา จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 266/2559 คำร้องที่ 737/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแกรมเมอร์คอนสตรัคชั่น กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด