ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การประกอบกิจการและเหตุเดือดร้อนรำคาญ

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1624/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 830/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสัมพันธ์ พิมสาร กับพวก รวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัจิหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกลาวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1850/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1096/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายละออ จิตโต กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงอุตสาหกรรม กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1121/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1560/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายคูณทวี ภาวรรณ์ กับพวกรวม 6 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 263/2559 คำร้องที่ 464/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมบัติ พุฒพลายงาม กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 511/2559 คำร้องที่ 289/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ศิวาลัยวิลเลจ 3
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1008/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 475/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท สยาม คอมพาเนี่ยน จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : อำเภอเถิน กับพวกรวม 4 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 338/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1261/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเมธิน ด้วงเคน กับพวกรวม 7 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครขอนแก่น
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 512/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1575/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ดรีม สวีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 29/2559 คำร้องที่ 311/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายมนูญ จำแนกยุทธ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมเจ้าท่า กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรีอเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำขอให้ศาลเพิกถอนการยุติการบังคับคดี)
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 630/2558 คำร้องที่ 156/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายมนูญ จำแนกยุทธ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมเจ้าท่า กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรีอเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขัง)
อ่านรายละเอียด