ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1592/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 263/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายถาวร อินทร์นอก
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอหนองบัวระเหว
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 656/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1218/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางธนภรณ์ ขาวสวย กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1274/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 121/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุธี เจียมศักดิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอสันกำแพง กับพวกรวม 6 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1593/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 916/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางคำพอง พิมพ์บูรณ์ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลชุมพร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 712/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1100/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอมร สังประพล
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 581/2559 คำร้องที่ 855/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายทวี แนบเนียม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 521/2559 คำร้องที่ 360/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ร้อยตำรวจเอกพสธร ทองนุ่ม
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 323/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 460/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายวุฒิชัย เกียรติกมลวงศ์ กับพวกรวม 12 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1263/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 99/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายณรงค์ นุมขุนทด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอกันทรารมย์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1747/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1195/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายมนตรี พันเพลิงพฤกษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภาเทศบาลตำบลด่านขุนทด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด