ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล

1. คำสั่งที่ คบ. 33/2559 คำร้องที่ คบ. 103/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายปกาสิต ศึกสงคราม
ผู้ถูกฟ้องคดี : อ.ก.พ. กรมการปกครอง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ คบ. 115/2559 คำร้องที่ คบ. 21/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางณวพร สีเทา
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (ผู้ถูกฟ้องคดีบางราย))
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ คบ. 49/2559 คำร้องที่ คบ. 170/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คบ. 55/2559 คำร้องที่ คบ. 37/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายนัฐพงษ์ พลศรีเมือง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ คบ. 118/2559 คำร้องที่ คบ. 90/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท ยุทธจักร วรรณคีรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 7/2559 คดีหมายเลขดำที่ อบ. 184/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ คบ. 162/2559 คำร้องที่ คบ. 181/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายพิเชษฐ์ ดอนภิรมย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป)
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ คบ. 32/2559 คำร้องที่ คบ. 30/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางสุมิตรา นาขวัญ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมบัญชีกลาง กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎและคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ คบ. 88/2559 คำร้องที่ คบ. 10/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายสุริยนต์ วะสมบัติ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ คบ. 69/2559 คำร้องที่ คบ. 201/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : สิบตำรวจโทฐิติพงศ์ ชิตกูล
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด