ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล

1. คำสั่งที่ คบ. 63/2559 คำร้องที่ คบ. 165/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางวรรณา เลิศวุฒิ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คำสั่งที่ คบ. 31/2559 คำร้องที่ คบ. 90/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : รองศาสตราจารย์สุนันท์ วิทิตสิริ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ คบ. 96/2559 คำร้องที่ คบ. 7/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวกันต์กมล ไทยนิยม
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การสวนยาง กับพวกรวม 7 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : การสรรหา
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คบ. 97/2559 คำร้องที่ คบ. 53/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายฉัตรชัย ทับทิมทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลบ้านถ่อน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรและกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจาราณาบางข้อหา)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ คบ. 45/2559 คำร้องที่ คบ. 131/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางศรัญญ์รัศมิ์ คล้ายสุบิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ คบ. 66/2559 คำร้องที่ คบ. 31/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายนิรันดร ทัพไชย
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ คบ. 28/2559 คำร้องที่ คบ. 102/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยตรีนิจศาล จันภูตระกูล
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ คบ. 111/2559 คำร้องที่ คบ. 77/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท สมเกียรติ จักรชุม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ คบ. 138/2559 คำร้องที่ คบ. 185/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายประยุทธ เปภักดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (ผู้ถูกฟ้องคดีบางราย))
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ คบ. 79/2559 คำร้องที่ คบ. 5/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมการปกครอง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี)
อ่านรายละเอียด