ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล (สำหรับคดีปกครองเดิม)

1. คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 22/2559 คดีหมายเลขดำที่ อบ. 114/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางกรกช ขวัญแก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 279/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1310/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจเอก ทินกร มั่งคั่ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1833/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 46/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจราพร พุฒคำ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เดิม) กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 590/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 177/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 17/2559 คดีหมายเลขดำที่ อบ. 149/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวณชมน น้อยจันทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1385/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 360/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางพิมทิพย์ คณะมะ
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละะมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมากจากการออกคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 281/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 161/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายโกมล โพธิ์แก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1512/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 439/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุพจน์ นาขวัญ
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 288/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 899/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอัสนี ศรีตรัยรัตน์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ คบ. 56/2559 คำร้องที่ คบ. 14/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท วรธัช วิชชุวาณิชย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด