ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล (สำหรับคดีปกครองเดิม)

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1734/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1139/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวกิตติพร สุดาเดช
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 890/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 159/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางนัยนา ทองศรีเกตุ
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 251/2559 คำร้องที่ 615/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจักรกฤษณ์ ภารการ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ คบ. 60/2559 คำร้องที่ คบ. 10/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจเอก ทิวลิป เครือมา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการโรงนายร้อยตำรวจ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 376/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 104/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเอกชัย เถรว่อง
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1221/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1130/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายจิระพันธ์ ห้วยแสน กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 990/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1337/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุคิด พรฆัง
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 578/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 912/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท สรศักดิ์ บุตรสุวรรณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับพวกรวม 12 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 566/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1738/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลด่านขุนทด กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1066/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1240/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายประมวล นามบุตร กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด