ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. คำสั่งที่ 693/2559 คำร้องที่ 707/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 509/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 264/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมมาตร ดลมินทร์ โดยนางสาวสิริมนัส ดลมินทร์ ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมที่ดิน กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 510/2558 คำร้องที่ 215/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุนาจ เอื้อมอุ่น กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 720/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 259/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุรทัศน์ ห์ลีละเมียร
ผู้ถูกฟ้องคดี : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฎิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 823/2557 คดีหมายเลขดำที่ อ. 969/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ กับพวกรวม 9 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 142/2553 คำร้องที่ 862/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพงศ์พิทักษ์ สกุลพิทักษ์ธรรม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 79/2553 คำร้องที่ 868/2551
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุภา อักษรถึง
ผู้ถูกฟ้องคดี : พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 61/2551 คำร้องที่ 776/2550
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยนายพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 358/2549 คดีหมายเลขดำที่ อ. 263/2546
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ศาสตราจารย์ เกษม วัฒนชัย กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัย เดิม) กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 693/2547 คำร้องที่ 295/2547
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจ สมชาย ยิ้มสุดใจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด