ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1509/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 123/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1588/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 570/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมชาย ภู่พันธ์พิทักษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอินเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 326/2559 คำร้องที่ 853/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสวัสดิ์ อาจคงหาญ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คำสั่งที่ 706/2559 คำร้องที่ 108/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ เกษตรนวมินทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมที่ดิน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 323/2559 คำร้องที่ 839/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายถิรธนานนท์เดชา ศุภวิจิตรวงศ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 638/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1052/2552
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางเพลินพิศ ทิพยจารุโภคา กับพวกรวม 13 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมที่ดิน กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 960/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 822/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเจียระไน ธนัชฐิติพันธ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 228/2559 คำร้องที่ 534/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายไพวัลย์ สุวรรณไตร กับพวกรวม 9 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (บางข้อหา) )
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1447/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 63/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวตุ๊ ชื่นทิพย์ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 41/2559 คำร้องที่ 98/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพิศณุ ตันบัวคลี่ กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดบไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด