ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การควบคุมอาคารและการผังเมือง

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1649/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 597/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางรจจริน จิตรนาวี
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กับพวก รวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 899/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 134/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศรีสุดา ถุงสุวรรณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตดุสิต
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 776/2559 คำร้องที่ 621/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท คัฟฟ่า พัฒนา จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเมืองพัทยา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 355/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1006/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายส้าม่าแอ เอ็มยุเด็น
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คำสั่งที่ 246/2559 คำร้องที่ 776/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาววรัญญา หรือรวีวรรณ หรือพรพรรณ หรือกนกวรรณ ศรีประทุม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2164/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 319/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายบุญชาญ อักษรสุวรรณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมเจ้าท่า กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่ายงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 94/2559 คำร้องที่ 622/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพสิษฐ์ สินธุพันธ์เดชา
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายวิเชียร ธนาคีรี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่จ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 941/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 761/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเดือน ฤทธิ์เรืองเดช
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1638/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1632/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายธนเดช ศรีสุขสมบูรณ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครพิษณุโลก กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิด
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 175/2559 คำร้องที่ 544/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลเมืองพังงา
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางณิชกาญจน์ วนะกรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อป้องกันให้บุคคลต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขัง)
อ่านรายละเอียด