ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การควบคุมอาคารและการผังเมือง

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 899/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 134/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศรีสุดา ถุงสุวรรณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตดุสิต
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1450/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 172/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางนิตยา บุญใหญ่ หรือ เฉิดโฉม
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเาหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
3. คำสั่งที่ 246/2559 คำร้องที่ 776/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาววรัญญา หรือรวีวรรณ หรือพรพรรณ หรือกนกวรรณ ศรีประทุม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 355/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1006/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายส้าม่าแอ เอ็มยุเด็น
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 941/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 761/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเดือน ฤทธิ์เรืองเดช
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คำสั่งที่ 468/2559 คำร้องที่ 816/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
7. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2158/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 153/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวิไลลักษณ์ ช่วยปลอด
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
อ่านรายละเอียด
8. คำสั่งที่ 94/2559 คำร้องที่ 622/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายพสิษฐ์ สินธุพันธ์เดชา
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายวิเชียร ธนาคีรี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่จ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
9. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1813/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 683/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
10. คำสั่งที่ 175/2559 คำร้องที่ 544/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลเมืองพังงา
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางณิชกาญจน์ วนะกรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อป้องกันให้บุคคลต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขัง)
อ่านรายละเอียด