ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : การคมนาคมและการขนส่ง

1. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 43/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 849/2553
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
2. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 52/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 549/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : อธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี)
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอนันต์ อินทร์อักษร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
อ่านรายละเอียด
3. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2023/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 358/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายยุทธนา ตามชู
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อข้อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
อ่านรายละเอียด
4. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 395/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1129/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด กับพวกรวม 27 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
5. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1791/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1010/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมบุญ จรรยาเลิศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการขนส่งทางบก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
6. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 924/2559 คดีหมายเลขดำที่ อ. 136/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6สาขาตราด ในฐานะเจ้าท่า
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายรณชัย รวมทรัพย์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
อ่านรายละเอียด
7. คำสั่งที่ 190/2559 คำร้องที่ 576/2558
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายโสภณ ชูโตชนะ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
อ่านรายละเอียด
8. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 500/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 298/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นางวิภาดา รัตนกิจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะอนุกรรมการประจำท้องที่อำเภอพุทธมณฑล
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านรายละเอียด
9. คำสั่งที่ 144/2558 คำร้องที่ 619/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายเอนก มูลสุวรรณ กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะเหตุผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล)
อ่านรายละเอียด
10. คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1497/2558 คดีหมายเลขดำที่ อ. 550/2554
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : อธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี)
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายชิงชัย หรือลุ่ย คงเจริญ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่กฏหมายกำหนดให้หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคลลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
อ่านรายละเอียด