ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองสูงสุด คดีละเมิดอำนาจศาล คดีหมายเลขดำที่ ล. 2/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 กันยายน 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางกชพร เพ็งจันทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ร้อยตำรวจเอก ชัยรัตน์ ธรรมสีหา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาล
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 13:30 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1963/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 385/2557
วันที่รับคำฟ้อง : 14 ธันวาคม 2553
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : ดาบตำรวจทับทิม หยวกทอง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 11:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 41/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 พฤษภาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายอำนวย ชมความสุข โดยนายวิสิทธิ์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ชดใช้เงิน)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 42/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 พฤษภาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายจัด เรืองรุ่งโรจน์ โดยนายวิสิทธิ์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ชดใช้เงิน)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 697/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 พฤษภาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวนุชนาถ ทิพยเทอดธนา
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมละเลยไม่ดำเนินการตามพรบ.อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 4 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 10/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 มีนาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : พลตำรวจเอกอิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โดยนายศุภ์พะกิจ กีรติสุนทร ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตโรงงาน)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 99/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 253/2558
วันที่รับคำฟ้อง : 1 พฤษภาคม 2556
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายสมยศ มาจำเนียร
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภาทนายความ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:01 น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1373/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 455/2562
วันที่รับคำฟ้อง : 29 กรกฎาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายนิวัต เลิศมณีสมบัติ โดยนายศุภชัย เลิศมณีสมบัติ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1762/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 454/2562
วันที่รับคำฟ้อง : 15 พฤศจิกายน 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายเจริญ สกุลดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ขอให้ชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดิน)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 209/2558 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 พฤษภาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นางสันตยา เศรษฐกร
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (ขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ต่อสัญญาจ้างและให้ชดใช้ค่าเสียหาย)
วันที่นัด : 26 เมษายน 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด