ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองสงขลา งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 211/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 206/2555
วันที่รับคำฟ้อง : 23 กรกฎาคม 2555
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวบ๊ะ เล่งกูล
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (ไม่ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติมทำให้น้ำท่วม)
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 14:29 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองสงขลา งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 217/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 223/2555
วันที่รับคำฟ้อง : 23 กรกฎาคม 2555
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสอฝีหย๊ะ จวบความสุข
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (ไม่ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติมทำให้น้ำท่วม)
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 14:29 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองสงขลา งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 219/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 225/2555
วันที่รับคำฟ้อง : 23 กรกฎาคม 2555
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางหย๊ะ เภอเกลี้ยง
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (ไม่ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติมทำให้น้ำท่วม)
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 14:29 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 100/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 283/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 18 มกราคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : กรมศุลกากร
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางจินตนา เอกวงศา ในฐานะทายาทของนายอชิระ หรือสรวิศ หรือเอก เอกวงศา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1787/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 1787/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 4 กันยายน 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางกชพร จันทร์เพ็ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายฉัตรชัย ศิริไล
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1334/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 247/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 21 สิงหาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1616/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 248/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 12 ตุลาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 276/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 1776/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวปณิชา สุทธิผลิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการขนส่งทางบก
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 53/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 184/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 9 มกราคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1785/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 1781/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 4 กันยายน 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางกชพร จันทร์เพ็ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายยุทธศาสตร์ สุขจันทร์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด