ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองเพชรบุรี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 141/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 ธันวาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายศักดิ์รินทร์ มะลีลี ที่ 1 กับพวกรวม 19 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกคองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 10:45 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 160/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 198/2562
วันที่รับคำฟ้อง : 19 เมษายน 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายคำแผน ชมเสียง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำการละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 101/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 9/2557
วันที่รับคำฟ้อง : 8 เมษายน 2554
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองเพชรบุรี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 37/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 34/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 12 มีนาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายพรศักดิ์ กมศิลป์
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 10:45 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 266/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 133/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 30 สิงหาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวนงนุช บัวสายหรือชาญเวช
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมวิชาการเกษตร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 257/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 299/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 30 สิงหาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสุภาวดี ยอดตะพงษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมวิชาการเกษตร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนจากการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด)
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 234/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 กรกฎาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายวิชาญ สาคุณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองอุบลราชธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 65/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 78/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 9 มีนาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายเลิศชาย หาทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองอุบลราชธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 142/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 155/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 9 มีนาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายสุพร เสถียรเสาวภาคร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองอุบลราชธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 35/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 48/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 9 มีนาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางฉะอ้อน เฉลิมศิลป์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 26 มกราคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด