ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1534/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 1 กรกฎาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : องค์การคลังสินค้า
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 16 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 13:30 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1809/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 สิงหาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : นายสุรชัย มงคลสกุลชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลบางกระสั้น
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 16 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 13:30 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น2)
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 987/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 21 พฤษภาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : องค์การคลังสินค้า
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ข้าว ต. ประเสริฐ จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 16 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 336/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 กันยายน 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวขนิษฐา สวัสดิ์ชัย
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
วันที่นัด : 16 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด