ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองพิษณุโลก งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 74/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 22 เมษายน 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายชนินทร์ อัมพรสถิร
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 15:00 น.- 15:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองพิษณุโลก แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 1/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 มกราคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายรักพงษ์ บุลศิริ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:45 น.- 14:59 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองพิษณุโลก แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 3/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 15 พฤษภาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายประภาส ดีกองสิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:30 น.- 14:44 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 294/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 ธันวาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายโมฮินเดอร์ซิงห์ โกลาตี
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 326/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 27 ธันวาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายรณกร กีรติยาพงษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมการขนส่งทางบก ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 291/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 3 ธันวาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวพรทิพย์ เชื้อจั่น ในฐานะผู้จัดการมรดกนางทองหยิบ เชื้อจั่น
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 161/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 กรกฎาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลเมืองสระแก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ หรือนายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 293/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 ธันวาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางสุปรียา โกลาตี ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายซัสยิสซิงห์ โกลาตี
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 119/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 5 มิถุนายน 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางพยุง มีสบาย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 235/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 21 สิงหาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสุพัตรา มหาวัน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00 น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด