ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 526/2558 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 ธันวาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายปริญญา กระจ่างมล
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เดิม))
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สรุปผลการสอบวินัยโดยเร็ว)
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 14:00 น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองสุพรรณบุรี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 49/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 69/2563
วันที่รับคำฟ้อง : 29 ตุลาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวรศิ วิศาลสุเมธา
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 14:00 น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 418/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 16/2564
วันที่รับคำฟ้อง : 15 ธันวาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโท พูลศักดิ์ สุบินดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 14:00 น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1591/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 599/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 1 ตุลาคม 2557
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลเมืองลาดสวาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายวินัย เล็กกฤษดี (อู่สองพี่น้องการช่าง)
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:51 น.- 13:51 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองสูงสุด คดีละเมิดอำนาจศาล คดีหมายเลขดำที่ ล. 1/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 สิงหาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายธีรชัย เทพอยู่อำนวย
ผู้ถูกฟ้องคดี : สภาทนายความ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดอำนาจศาล
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองสุพรรณบุรี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 58/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 กันยายน 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสมเพ็ชร ธนโชติวัฒนสิริ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามที่กฎหมาย
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 10:45 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองอุบลราชธานี แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 48/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 สิงหาคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายมานิช แก่นจำปา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองอุดรธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 13/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 21 มกราคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางนัทธมน เนื่องมหา
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(คำสั่ง อบต.ห้วยส้ม ที่ 1/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 เรียกเงินคืนค่าสินไหมทดแทนคืนคลัง อบต.ห้วยส้ม ไม่ชอบ)
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองอุดรธานี แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 26/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 พฤษภาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายสาคร ศรีเฉลิม กับพวกรวม 6 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ฯ ลว.17 ธ.ค.62 ไม่ชอบ)
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองอุดรธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 255/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 171/2558
วันที่รับคำฟ้อง : 15 ตุลาคม 2556
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางเพียร ถำวาปี กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ 1 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 23 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด