ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)” (Part 1)
[ศาลปกครอง] การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)” (Part 1)

การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน
ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)”

              ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้จัดกิจกรรม “การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน” ภายใต้โครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดย ศาลปกครองและการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation)” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีนางสาววรารัตน์ ไคขุนทด เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากศาลปกครองให้เป็นหัวหน้าโครงการ ในการนี้ ศาลปกครองได้รับเกียรติจากProf. Dr. Roland Fritz อดีตอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น เมือง Frankfurtสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และตุลาการผู้ไกล่เกลี่ย มาเป็นวิทยากรและผู้แสดงการสาธิต ตามคำแนะนำและการประสานงานของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากMrs. Elisabeth Fritz อธิบดีศาลแขวง เมือง Offenbach สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และตุลาการผู้ไกล่เกลี่ย และMr.ClauspeterHill ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทยเข้าร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์อีกด้วย ส่วนวิทยากรฝ่ายไทยจำนวน 4 ท่านนั้น ก็ได้รับเกียรติจากนายประยูร ปรีดา ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด นายจิรยุทธ ทรงนวล ตุลาการศาลปกครองกลางนายสรศักดิ์ มไหศิริโยดม ตุลาการศาลปกครองกลาง และนายไพรัช โตสวัสดิ์ ตุลาการศาลปกครองกลางโดยมีนายศรัณยู โพธิรัชตารกูร ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการสาธิต 
             การจัดกิจกรรมสาธิตในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
             ช่วงที่ 1 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 (ช่วงบ่าย) เป็นการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างวิทยากรและ ผู้ดำเนินกิจกรรมการสาธิตฝ่ายเยอรมันกับคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานกิจกรรมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม
             ช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 (ช่วงเช้า)
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองโดย ตุลาการศาลปกครองเยอรมัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสาธิต โดยมีวิทยากรฝ่ายไทยร่วมการบรรยาย ในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศไทย 
             ช่วงที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 (ช่วงบ่าย)
การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ยโดยตุลาการศาลปกครองเยอรมันในรูปแบบต่างๆ รวม 3 องก์ 
             ช่วงที่ 4 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ส่วนที่หนึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญที่ได้จากฟังการบรรยายและชมการสาธิต โดยวิทยากรฝ่ายไทย 
ทั้ง 4 ท่านและมีวิทยากรและผู้ดำเนินการสาธิตฝ่ายเยอรมันเป็นผู้ให้ข้อสังเกตและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมส่วนที่สองเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด โดยแบ่งเป็น 4กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะพิจารณาวิธีการไกล่เกลี่ย ในลักษณะต่างๆที่ได้ชมมาจากการสาธิตทั้ง 3องก์ รวมถึงลักษณะผสมด้วย โดยมีโจทย์การสัมมนาร่วมกัน และส่วนที่สามเป็นการนำเสนอผลสรุปการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม 
             ในการนี้ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการสาธิตแต่ละแบบไว้โดยละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อภาคประชาสังคมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ภาคประชาสังคมซึ่งรวมกลุ่มกันทั่วประเทศได้ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นและการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการที่แต่ละคนเห็นว่าเหมาะสมในการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับตน

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 
สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม(ซ้อมใหญ่)

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 
บรรยากาศการลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องสัมมนา

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ส.ค. 2560, 10:17 น. | กลับขึ้นด้านบน |