ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การอภิปราย เรื่อง “การบังคับคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30 สิงหาคม 2556
[ศาลปกครอง] การอภิปราย เรื่อง “การบังคับคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30 สิงหาคม 2556

การอภิปราย เรื่อง “การบังคับคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”

ศาลปกครองจัดการอภิปราย เรื่อง “การบังคับคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”
โดยคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร


             คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นเหตุให้ศาลปกครองต้องพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยเคารพบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และในบางกรณี ศาลต้องมีความรู้ ความเข้าใจอันดีในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อให้คำพิพากษาและคำสั่งของศาลสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่บังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองก็ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น โดยมี ความเข้าใจอันดีในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังอาจมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ในการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง ดังนั้น ศาลปกครองจึงจัดให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตุลาการผู้พิจารณาพิพากษาคดีและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับคดี เพื่อให้การบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้มีการพิจารณาร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และหาทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าว ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อกระบวนการพิจารณาคดี ประชาชน และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อไป 
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกเป็นการอภิปราย โดยมีนายอนนท์ อดิเรกสมบัติ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด นายวุฒิชัย แสงสำราญ ตุลาการศาลปกครองกลาง นายโสฬส โชติวิจิตร พนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง และนายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ฝ่ายตรวจและ บังคับการ 3 กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากร และนายเจตน์ สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายมหาชน สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นในช่วงที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำการศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และนำเสนอผลสรุปที่ได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มต่อที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และการพัฒนาระบบงานด้านการบังคับคดี ตุลาการศาลปกครอง ของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น พนักงานคดีปกครองของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง รวมทั้งพนักงานคดีปกครองของสำนักบังคับคดีปกครอง 

 

การบรรยายในช่วงแรก

   

   

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงที่สอง
กลุ่มที่ 1

   

กลุ่มที่ 2

   

กลุ่มที่ 3

   

กลุ่มที่ 4

   

 

การนำเสนอผลสรุปในช่วงที่สอง

 

การแสดงผลงานของสำนักบังคับคดี

   

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 29 ก.พ. 2559, 13:43 น. | กลับขึ้นด้านบน |