ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 226/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองขอนแก่น
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นางพิไรพร หล้าพลชาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย