ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 211/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองขอนแก่น
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายภิญโญ ไทยทองสุขสกุล
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย