ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 169/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองขอนแก่น
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นยนต์ไพศาล
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง