ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 142/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองขอนแก่น
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 สิงหาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวธัญพร สุขบรม
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิการบดีมหาวิทยามหาสารคาม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวช้าเกินสมควร