ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 95/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสงขลา
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายประมูล ทองขาว
ผู้ถูกฟ้องคดี : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มีมติไม่อนุมัติให้รับโอนผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเอกชนอำเภอโดยไม่ชอบ)