ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 180/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสงขลา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายสันติภาพ สูเด็น
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า บริเวณคลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ 1) โดยไม่ชอบ)