ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 314/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 348/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายประภัตร จันต๊ะโสภา ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๔ คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่ ๑ กับพวก รวม ๓ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย