ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 281/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายณัฏฐธรรม บริสุทธิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและมติการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี)